ออกหน่วยฉีดวัคซีนเชิงรุกป้องกันโควิด 19 ให้กับสถานสงเคราห์เด็กบ้านสงขลา