เขตพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยปฐมภูมิเครือข่ายฯ โรงพยาบาลสงขลา