ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2566