พื้นที่และจำนวนประชากรที่รับผิดชอบ
7

PCU รพ.สงขลา

2

ศูนย์ฯเขตเทศบาล

16

รพ.สต.อำเภอเมือง

2

PCU สสอ.สิงหนคร

62590

ที่อยู่อาศัย (หลังคาเรือน)

221572

ประชากรในหน่วยปฐมภูมิฯ