คปสอ.เมืองสงขลา

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเมืองสงขลา

รายงานสำคัญ

1รายงานตัวชี้วัด
ร้อยละผู้พิการที่ได้รับการเยี่ยม
:: ร้อยละผู้พิการที่ได้รับการดูแลให้ดีขึ้น
:: ร้อยละผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงได้รับการเยี่ยม
:: ร้อยละผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงดีขึ้น
:: ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการเยี่ยม
:: ร้อยละผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงดีขึ้น

รางวัลแห่งเกียรติยศ

คปสอ.เมืองสงขลา ได้รับรางวัลการประกวด คปสอ.ดีเด่น 3 ปี ซ้อน