โครงการพัฒนาศักยภาพฯป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรมฟื้นฟูวิชาการ การป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายฯ
ประจำปีงบประมาณ 2561
วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุม พลเอกเปรม ติณสูลานท์
อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้ โรงพยาบาลสงขลา