โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและประกวดผลงานวิชาการ 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและประกวดผลงานวิชาการ
ของหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2563
ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้
โรงพยาบาลสงขลา