โครงการประกวดผลงานวิจัยและงานคุณภาพ
ของหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 18-19 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุม 1 อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลสงขลา