แนวปฏิบัติทางคลินิก (Clinical Practice Guidelines) ในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายฯ รพ.สงขลา

……………………………………………………………………

แนวทาง
หมวดหมู่ รหัสเอกสาร เรื่องDownload(Full)
EmergencyCPG-Acute chest painแนวทางการประเมินผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลันในหน่วยบริการปฐมภูมิ
CPG-Strokeแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (STROKE FAST TRACK)
CPG-Sepsisแนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (SEPSIS)
CPG-TBIแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยกรณีสมองบาดเจ็บ (Traumatic Brain Injury)
CPG-Hypoglycemiaแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia)
CPG-Hyperglycemiaแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะ น้ำตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia)
CPG-CPRแนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
CPG-Emergency drugแนวทางการใช้ยาฉุกเฉิน (Emergency drug)
NCDCPG-NCD-001แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน (DM)
CPG-NCD-002แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (HT)
CPG-NCD-003แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD)
CACPG-CA-001แนวทางการดำเนินงานการคัดกรองมะเร็งเต้านม
CPG-CA-002แนวทางการดำเนินงานการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
CPG-CA-003แนวทางการดำเนินงานการคัดกรองมะเร็งลำไส้
ANCCPG-ANC-001แนวทางปฏิบัติการบริการฝากครรภ์
CPG-ANC-002แนวทางการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
CPG-ANC-003แนวทางการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
CPG-ANC-004แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีด
CPG-ANC-006แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ HBsAg
WCCCPG-WCC-001แนวทางการดูแลและเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด-6 ปี
CPG-WCC-002แนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM1)
CPG-WCC-003แนวทางการติดตามเด็กเข้าระบบการประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I)
SRRTCPG-SRRT-001แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
CPG-SRRT-002แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่
CPG-SRRT-003แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
CPG-SRRT-004แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคตาแดง
CPG-SRRT-005แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ
CPG-SRRT-006แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคสุกใส
CPG-SRRT-007แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก
CPG-SRRT-008แนวทางการดูแลผู้ป่วยอุจจาระร่วง
CPG-SRRT-009แนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรค
CPG-SRRT-010แนวทางการดูแลผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ
ภาคผนวกคู่มือการฝากครรภ์สำหรับบุคลากรสาธารณสุข