PCU ม.128

head_slide1

ติดต่อ PCU ม.1-2-8

โทร.074-338100 ต่อ 4005

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย

  • การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
  • การดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการ และภาวะโภชนาการของเด็ก รวมถึงการให้ภูมิคุ้ม กันโรคตามแผนงานการให้ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ
  • การตรวจคัดกรองสุขภาพ การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง
  • การเยี่ยมบ้าน (Home Visit) และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home Health Care)
  • การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการในระดับบุคคลและครอบครัว

กิจกรรม และการให้บริการ

pcu ม.128
pcu ม.128
pcu ม.128
pcu ม.128
pcu ม.128
pcu ม.128
pcu ม.128
pcu ม.128

บุคลากร ศูนย์สุขภาพชุมชน หมู่ 1-2-8


นางอาภา วาสนาสมศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน หมู่ 1-2-8

แผนที่ตั้งสำนักงาน

PCU ม.128