pcc

PCC

Primary Care Cluster (PCC)

คลิกนิกหมอครอบครัว :: โดยทีมหมอครอบครัว 1 ทีม ให้การดูแลประชากรประมาณ 10,000 คน ประกอบด้วย ทีมแพทย์และสหวิชาชีพ 3 ทีม
0

ประชากรในความรับผิดชอบ

0

จำนวนผู้ป่วยเรื้อรังทั้งหมด

0

จำนวนศูนย์บริการ / 6 Cluster

0

จำนวนแพทย์

ระบบข้อมูล Data Center (สสจ.สงขลา)

ตัวชี้วัด Primary Care Cluster (PCC) / (HDCสสจ.)
จำนวนบ้านที่ได้รับการบันทึกข้อมูลครบถ้วนในแฟ้ม Home_health
สัดส่วน นสค.ต่อจำนวนประชากรและหลังคาเรือน
เจ้าหน้าที่ นสค.ต่อจำนวนประชากรและหลังคาเรือน
ร้อยละผู้พิการที่ได้รับบัตรผู้พิการ
ร้อยละผู้พิการที่ได้รับการเยี่ยม
ร้อยละผู้พิการที่ได้รับการดูแลให้ดีขึ้น
ร้อยละผู้พิการที่ได้รับการเยี่ยมโดย นสค.
ร้อยละผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงได้รับการเยี่ยม
ร้อยละผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงดีขึ้น
ร้อยละผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงได้รับการเยี่ยมโดย นสค.
ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการเยี่ยม
ร้อยละผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงดีขึ้น
ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการเยี่ยมโดย นสค.
รายงานเยี่ยมบ้านปฐมภูมิ
กิจกรรมในชุมชน

แพทย์คลินิกครอบครัว โรงพยาบาลสงขลา

พญ.พัชรี  พุทธชาด <br> <font color=โทร.081-5996156" />

พญ.พัชรี พุทธชาด
โทร.081-5996156

พญ.ชลกานต์  ประทักษิธร <br> <font color=โทร.081-9598826" />

พญ.ชลกานต์ ประทักษิธร
โทร.081-9598826

นพ.วัชรพงษ์  วีรกุล <br> <font color=โทร.087-7125694" />

นพ.วัชรพงษ์ วีรกุล
โทร.087-7125694

นพ.ชุมพร  ลัภกิตโร <br> <font color=โทร.085-8995887" />

นพ.ชุมพร ลัภกิตโร
โทร.085-8995887

พญ.ฐิติรัตน์  พัฒนไทยานนท์ <br> <font color=โทร.081-6981915" />

พญ.ฐิติรัตน์ พัฒนไทยานนท์
โทร.081-6981915

พญ.การะเกด  คล่องแคล่ว <br> <font color=โทร.081-9592439" />

พญ.การะเกด คล่องแคล่ว
โทร.081-9592439

นพ.สรรเสริญ อุ้ยเอ้ง <br> <font color=โทร.084-6323230" />

นพ.สรรเสริญ อุ้ยเอ้ง
โทร.084-6323230

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ / PPC


อัพเดทข้อมูลล่าสุด 17 พ.ย. 2561
แผนผังทีมแพทย์ คลินิกหมอครอบครัว
เว็บบอร์ด คลินิกหมอครอบครัว

ภาพกิจกรรม PCC

ประชาชนได้รับการดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Family physician) ดูแลรักษาภาวะเจ็บป่วยขอบบุคคลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลเกี่ยวข้องกับุขภาพและการเจ็บป่วยอย่างรอบด้าน


Primary Care Cluster (PCC) หมายถึง การรวมกลุ่มหน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นเครือข่ายการดูแลประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกัน เป็นการประจำต่อเนื่อง ด้วยทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มคุณภาพให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและให้มีการบริหารจัดการ ใช้ทรัพยากรร่วมกันในกลุ่มปฐมภูมินั้นๆ ทั้งนี้อาจเป็นการรวมกลุ่มหน่วยบริการเดิม หรือ จัดตั้งหน่วยบริการใหม่เสริม เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการพัฒนา Primary care cluster เป็นก้าวที่ต่อเนื่องจากนโยบาย “หมอประจำครอบครัว” ซึ่งได้จัดทีมหมอครอบครัว 1 ทีม ให้การดูแลประชากรประมาณ 10,000 คน จึงกำหนดให้ Primary care cluster1 Cluster ประกอบด้วย ทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 3 ทีม ให้การดูแลรับผิดชอบประชากรประมาณ 30,000 คน เพื่อสร้างเ ป็นเครือข่ายการดูแลร่วมกันในกลุ่มสหวิชาชีพ สามารถบริหารจัดการให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรภายในกลุ่มเครือข่ายให้ดำเนินการดูแลประชากรที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลดคู่มือ Primary Care Cluster