บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
การใช้ Application myHealthFirst
ระหว่าง โรงพยาบาลสงขลา สำนักงานเทศบาลนครสงขลา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ
และ
บริษัท มาย เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 26 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลสงขลา

โดยมี นพ.บรรเจิด นนทสูติ เป็นประธาน