ประชุม คปสอ. ครั้งที่ 1/62

ประชุม คปสอ. ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 26 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลสงขลา

โดยมี  นพ.สรรเสริญ อุ้ยเอ้ง  เป็นประธานในการประชุมตามวาระฯ