โครงการเสริมพลังผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
“เรื่องเล่าความภาคภูมิใจในวันวาน” ประจำปี 2561
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้
โรงพยาบาลสงขลา