โครงการประกวดผลงานวิจัยและงานคุณภาพ
ของหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยบาลสงขลา
ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้
โรงพยาบาลสงขลา