เอกสารรับการประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ

……………………………………………………………………

ลำดับ แนวทาง/คู่มือDownload
1แนวปฏิบัติทางคลินิก (Clinical Practice Guidelines) ในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายฯ รพ.สงขลา
2แนวทางปฏิบัติการในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลผู้ป่วยตามมาตรฐาน PDPA
3แนวทางปฏิบัติการส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน PDPA
4คู่มือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุม การติดเชื้อในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสงขลา
5รายการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ เครือข่ายฯสุขภาพโรงพยาบาลสงขลา ประจำปี 2567
6ผลการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ เครือข่ายฯสุขภาพโรงพยาบาลสงขลา ประจำปี 2567
ลำดับ คำสั่งDownload
1คำสั่ง คปสอ ปี 2567
2.คำสั่ง คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 2567
3คำสั่งแต่งตั้งสหสาขาวิชาชีพ
4คำสั่งแต่งตั้งทันตแพทย์ให้บริการ และให้คำปรึกษา
5คำสั่ง PTC คณะกรรมการเภสัชกรรมฯ ปี 2567
6คำสั่งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับ CUP เมืองสงขลา
7คำสั่ง คณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศ
8คำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิเบิก รับ ส่งคืน พัสดุ ปี 2567
9คำสั่งคณะกรรมการอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม 2567
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด