ออกหน่วยปฐมพยาบาล

ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.

01
01
02
02
03
03
04
04

ออกหน่วยกีฬาสถานศึกษา

04
03
02
01