ประเมินผลโครงการ “พี่พบน้อง” วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

วันที่ 4 กรกฏาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน กลุ่มภารกิจงานบริการปฐมภูมิ รพ.สงขลา
นำโดย นางเพ็ญศิริ อัตถาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน เป็นประธานในการประเมินผลโครงการ “พี่พบน้อง”
โดยมีหัวหน้า PCU/หัวหน้างานเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมเมืองสองเล อาคารเวชกรรมสังคม