ประชุม คปสอ. ครั้งที่ 5/61

ประชุม คปสอ. ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้
โรงพยาบาลสงขลา

โดยมี นพ.บรรเจิด นนทสูติ เป็นประธานในการประชุมตามวาระฯ
พร้อมเป็นเกียรติมอบรางวัลเกียรติบัตรผลงานเชิงวิชาการ ด้านสาธารณสุขฯ