ประชุม คปสอ. ครั้งที่ 4/61

ประชุม คปสอ. ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้
โรงพยาบาลสงขลา

โดยมี นพ.บรรเจิด นนทสูติ และ นพ.ชาติชาย มิตรกูล เป็นประธานในการประชุมตามวาระฯ