ประชุม คปสอ. ครั้งที่ 2/62

ประชุม คปสอ. ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา