ประชุมการดำเนินงาน Home Ward วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

วันที่ 4 กรกฏาคม 2567 เวลา 08.30-10.00 น. กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน กลุ่มภารกิจงานบริการปฐมภูมิ รพ.สงขลา
นำโดย นางเพ็ญศิริ อัตถาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน เป็นประธานในการจัดประชุมการดำเนินงาน Home Ward
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามวางแผน แก้ไขปัญหา การดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน

ณ ห้องประชุมเมืองสองเล อาคารเวชกรรมสังคม