กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านชวนชม ทัณฑสถานหญิงสงขลา วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30-12.00 น. กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสงขลา จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านชวนชม) โดยมีกิจกรรมระดมความคิดในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพ 4 มิติ” ได้แก่ สุขภาพทางกาย จิต ปัญญา สังคม ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ณ ทัณฑสถานหญิงสงขลา