การดำเนินงานในสถานการณ์โรค COVID-19
ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสงขลา