เกี่ยวกับเรา

แผนผังบุคลากร กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน / กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

บุคลากรศูนย์บริหารงานบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา


นางเพ็ญศิริ อัตถาวงศ์
หัวหน้าศูนย์บริหารงานบริการปฐมภูมิเครือข่ายฯ
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

นางจันทร์เพ็ญ นาคแก้ว
พยาบาลวิชาชีพ

นางประภัสสร สุขสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพ

นางวิรารัตน์ นิลสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพ

นางนิษฐนันท์ อนุสรณ์ประเสริฐ
พยาบาลวิชาชีพ

นางปาณิสรา สิทธิคง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนิชรีกรณ์ เจะดุหมัน
พยาบาลวิชาชีพ

นายฮารูน สาดหลี
นักวิชาการสาธารณสุข

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ Family Care Team

ระดับอำเภอ จำนวน 10 ทีม, ระดับตำบล จำนวน 68 ทีม
เขตอำเภอเมือง 8 ทีม (6ตำบล) ประกอบด้วย ต.เขารูปช้าง, ต.พะวง, ต.ทุ่งหวัง, ต.เกาะแต้ว, ต.เกาะยอ
เขตอำเภอสิงหนคร 2 ทีม (2ตำบล) ประกอบด้วย ต.หัวเขา, ต.สะทิงหม้อ