ภาพกิจกรรม

Home Nursing Care

งานเยี่ยมบ้านคุณภาพ

พัฒนาแกนนำ Caregiver

พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Caregiver)

Cheeky Dance เพื่อสุขภาพ

โครงการแกนนำสร้างเสริมสุขภาพ CHEEKY DANCE ในตลาด และชุมชน

งานจิตอาสา

การลงพื้นที่เขตที่รับผิดชอบในชุมชน เพื่อสำรวจ และเข้าไปช่วยเหลือแก้ปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อน

โครงการบูรณาการในเรือนจำและทัณฑสถานฯ

โครงการบูรณาการความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำหรับ "ผู้ต้องข้อง" ในเรือนจำและทัณฑสถาน เขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา